Download de algemene voorwaarden > 

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN AGRO-TOPSHOP 


Agro-Topshop, onderdeel van Freriks B.V.

Bezoekadres: Europaweg 18 (8181 BH Heerde)

Telefoonnummer: 0031 (0)492518412

Internet: www.agro-topshop.nl

E-mailadres: info@agro-topshop.nl


Artikel 1        TOEPASSELIJKHEID

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name doch niet uitsluitend zijn deze voorwaarden van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van producten aan kopers.

1.2

Met name doch niet uitsluitend zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door ons aangegane overeenkomsten op afstand (overeenkomsten waarbij in het kader van een door ons georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluitend van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, in het bijzonder van een webshop). Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij ons zijn in te zien en op verzoek van koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

1.3

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “wij” en “ons” moet hieronder worden verstaan: Agro-Topshop en daarmee verbonden ondernemingen. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “koper” moet hieronder worden verstaan een (natuurlijk) persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in het bijzonder maar niet uitsluitend een bedrijf in de agrarische sector, die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koop- of andersoortige overeenkomst (op afstand), alsmede elk (natuurlijk) persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in het bijzonder maar niet uitsluitend een bedrijf in de agrarische sector, die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst (op afstand) wenst aan te gaan. 

1.4

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

1.5

Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijk-heid van de voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden. Komen de voorwaarden van de koper dus in strijd met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

 

Artikel 2        AANBIEDINGEN 

2.1

Al onze offertes moeten worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. Onze offertes bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en van de voorwaarden waaronder deze producten worden aangeboden. De aan ons gegeven opdracht geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging of elektronische bevestiging onzerzijds (de zogenaamde opdrachtbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door ons gedane offertes 30 (dertig) dagen geldig, te rekenen vanaf de dag van de offerte. 

2.2

Van door ons gedane offertes maken deel uit: ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, afbeeldingen, begrotingen, voorcalculaties en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden worden afgegeven, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van  € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) per overtreding. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.  Bij opdrachten tot vervaardiging van producten op basis van door koper aan ons verstrekte gegevens, tekeningen etc. vrijwaart koper ons volledig voor eventuele inbreuken op rechten van derden. 

2.3

Indien de opdracht waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen de termijn gedurende welke de offerte geldig is bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren aan de koper in rekening brengen. 

2.4

De inhoud van schriftelijke dan wel elektronische folders, drukwerken, prijslijsten etc. bindt ons niet, tenzij daar in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk naar wordt verwezen.

 

Artikel 3        ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN 

3.1

Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. 

3.2

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor een door of namens koper uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door koper voorgeschreven materialen is koper zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van koper is bestemd. 

3.3.

Ingeval van opdracht nemen wij bij ontwerpen die niet door of namens ons zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op ons voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen, voor zover deze materialen niet door koper zijn voorgeschreven. Koper is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking te (doen) onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen kan koper zich er niet op beroepen dat de gebruikte materialen functioneel niet geschikt zijn, noch op andere gebreken die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen en/of behoren te ontdekken. 

3.4

Indien de koper producten, daaronder begrepen materialen, ter verwerking voorschrijft en/of aanlevert, dient de koper deze producten tijdig en deugdelijk, zulks ter beoordeling van ons, voor te schrijven en/of aan te leveren. Wij staan – overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2 van deze voorwaarden - niet in voor de functionele geschiktheid van de door de koper voorgeschreven en/of aangeleverde producten. Wij behoeven de door de koper voorgeschreven en aangeleverde producten voordat wij tot verwerking daarvan overgaan niet nader te onderzoeken op, onder meer, de functionele geschiktheid van die producten. 

3.5

Wenst koper bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan ons over te dragen, dan behoeven wij de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan ons moet voldoende tijd worden gelaten om over deze opdracht een beslissing te nemen. Wij moeten daarbij de gelegenheid hebben het gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en koper dient ons alle bescheiden die daartoe noodzakelijk of dienstig zijn te verstrekken. 

3.6

Van ons kan niet worden gevergd dat wij het in het vorige lid bedoelde onderzoek kosteloos verrichten. 

3.7

Wij aanvaarden nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door koper zelf ter beschikking zijn gesteld of door koper zijn voorgeschreven.  

3.8

Afwijkingen tussen de te leveren  zaak enerzijds en ontwerpen, tekeningen, modellen anderzijds, staan levering niet in de weg, indien en voor zover die afwijkingen slechts van geringe betekenis zijn. Geringe afwijkingen, zulks ter beoordeling van ons, zijn toegestaan. 

 

Artikel 4        TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

4.1

Overeenkomsten komen eerst tot stand wanneer wij een ons gegeven opdracht schriftelijk dan wel elektronisch aanvaarden. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij onze opdrachtbevestiging schriftelijk dan wel elektronisch verzenden. Als datum van aanvaarding/bevestiging van de opdracht geldt de datum waarop wij de opdrachtbevestiging schriftelijk dan wel elektronisch verzenden. 

4.2

De door ons aan de koper verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 4 (vier) dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft, dat hij zich niet met de inhoud ervan kan verenigen. 

4.3

Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger(s) optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders schriftelijk dan wel elektronisch zijn bevestigd. 

4.4

Op alle offertes van ons zijn deze algemene voorwaarden van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen. 

4.5

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Indien koper elektronisch kan betalen, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregel-en in acht nemen. 

4.6

Wij kunnen ons - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

 

Artikel 5        PRIJZEN 

5.1

Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief omzetbelasting, kosten voor vervoer, montage en verpakking. 

5.2

De wijze van verpakking en verzending wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij schriftelijks anders is overeengekomen, niet door ons teruggenomen.

 

5.3

De in offertes, contracten en opdrachtbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.  

5.4

Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen.Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook toe aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit verandering in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen. 

5.5

Indien ter bewerking aangeboden producten qua samenstelling niet in overeenstemming zijn met datgene wat ons ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was, zijn wij gerechtigd het daaruit voortkomende meerwerk aan koper in rekening te brengen. 

5.6

Indien in de offerte (het aanbod) een geldigheidsduur is vermeld, worden de prijzen van de aangeboden producten gedurende die geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

 

Artikel 6        AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN 

6.1

De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in ons bezit zijn. 

6.2

De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de koper enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten. Bij niet tijdige levering moeten wij derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld. In geval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding in de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd een gevolg is van de in artikel 12 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht. 

6.3

Wij hebben het recht een opdracht in gedeelten uit te voeren, zulks in die zin dat wij producten naar de mate waarin zij gereed c.q. voorhanden zijn aan de koper leveren. Alsdan zijn wij gerechtigd reeds geleverde producten onmiddellijk aan de koper te factureren. 

6.4

Als plaats van levering geldt het adres dat de koper schriftelijk aan ons heeft kenbaar heeft gemaakt. 

6.5

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zullen wij ons inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. 

6.6

Verzoekt de koper om de levering van producten op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.  

6.7

De koper is gehouden de producten binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft de producten binnen de overeengekomen termijn af te nemen en wij de betaling van de koopsom vorderen, worden de producten geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de producten voor rekening en risico van de koper tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten opslaan. Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan zijn wij tot de in dit artikellid genoemde maatregelen bevoegd, indien de producten niet binnen 1 maand na onze uitnodiging daartoe door de koper zijn afgenomen. 

6.8

In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, geldt ingeval van levering op afroep dat de leveringstermijnen of –perioden door ons in overleg met de koper worden vastgesteld en schriftelijk bevestigd. Tenzij in onze opdrachtbevestiging anders is vermeld, heeft de koper bij een overeengekomen levering op afroep de plicht binnen 2 maanden volledig af te nemen. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens naar ons oordeel niet tijdig in ons bezit zijn, wordt de levertijd door ons, in overleg met de koper, na de ontvangst van de gegevens opnieuw vastgesteld en schriftelijk bevestigd. 

6.9

Eventuele retourzending aan ons moet altijd onder opgave van redenen geschieden: bij niet inachtneming van deze voorwaarden zijn wij gerechtigd de retourzending te weigeren en/of terug te sturen op kosten van de koper. Een retourzending geschiedt voor rekening en risico van de koper. 

 

Artikel 7        RECLAME 

7.1

De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet waar het de in onze offertes, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 van deze algemene voorwaarden deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten en gewichten e.d. betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in constructies of onderdelen voor zover deze nodig zijn ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst. De door ons geleverde producten mogen derhalve van de omschrijving in de opdracht afwijken, indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, verschillen in gewicht e.d. en ondergeschikte wijzigingen in constructies of onderdelen nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst. 

7.2

De koper is gehouden – op straffe van verval van het reclamerecht – de door ons geleverde producten binnen 5 dagen na aflevering hiervan te (doen) beproeven. Indien bij de beproeving blijkt dat er sprake is van een abusievelijke levering en/of gebreken aan producten die uiterlijk waarneembaar zijn, is de koper verplicht zulks zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na de beproeving, aan ons ter kennis te brengen. Dit dient te geschieden per aangetekende brief, met daarin een nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende producten zijn geleverd. 

7.3

Gebreken die ten tijde van de levering en beproeving niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de koper binnen 5 dagen na het aan het licht komen van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in het voorgaande lid. 

7.4

Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien: 

-                      de gebreken niet binnen de in lid 2 en 3 van dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;

-                      de koper ons geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

-                      de koper de producten in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt en/of heeft onderhouden, of indien de koper zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de producten reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd;

-                      de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken, of indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken;

-                      de toepassing en het gebruik van de producten, met betrekking tot welke de klachten zijn geuit, door de koper worden voortgezet.

 

7.5

Reclames betreffende berekende prijzen en andere klachten betreffende de factuur, moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij ons zijn ingediend, bij gebreke waarvan vorderingen van de koper terzake jegens ons vervallen. 

7.6

Het indienen van reclames geeft de koper niet het recht de ontvangst en/of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten. 

7.7

De koper dient te allen tijde ons de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen. 

7.8

Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens de koper zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie. 

 

Artikel 8        AANSPRAKELIJKHEID 

8.1

Uitsluitend indien aansprakelijkheid ter zake van door ons geleverde producten niet door derden op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons aanspraken als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en/of materiaalfouten. 

8.2

Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat volgens onze aansprakelijkheidsverzekeraar voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met een eventueel door ons uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, onze aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag (prijs) dat wij voor de levering van de betreffende producten aan de koper in rekening hebben gebracht. 

8.3

Wij zijn niet aansprakelijk voor: 

-                      bij de koper of bij derden ontstane schade die het gevolg is van verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door de koper aan ons of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de koper;

-                      bij de koper of bij derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door de koper ingeschakelde hulppersonen;

-                      bij de koper of bij derden ontstane gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van producten in de onderneming van de koper of van derden;

-                      beschadiging of teniet gaan van producten of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens ons, de koper of derden.

 

8.4

Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken of schade ontstaan door normale slijtage.  

Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken of schade ontstaan door onoordeelkundige behandeling of gebruik of onderhoud van de producten door of namens de koper c.q. door of namens derden. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken of schade ontstaan door wijzigingen of aanpassingen van de producten door of namens de koper c.q. door of namens derden. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken of schade ontstaan door reparatie van de producten door of namens de koper c.q. door of namens derden. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor de kosten van (de)montage van door ons geleverde producten. 

8.5

Indien voor ons aansprakelijkheid als bedoeld in het onderhavige artikel bestaat, zijn wij slechts gehouden tot, zulks te onzer keuze: 

a.            (kosteloos) herstel van de gebreken, of

b.            levering van vervangende producten na (retour-)ontvangst van de gebrekkige producten, of

c.            terugbetaling van de ontvangen koopsom c.q. creditering van de aan de koper gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzoveel de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde producten betrekking hebben, of

d.            een in overleg met de koper te bepalen schadeloosstelling in een andere vorm dan hiervoor bedoeld.

 

8.6

Indien de koper zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de producten reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren, vervalt elke aansprakelijkheid onzerzijds. 

8.7

Behoudens onze eventuele verplichting(en) uit hoofde van het voorafgaande, zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds (, door degene die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). 

8.8

De koper is niet gerechtigd de producten waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de koper op te slaan. 

8.9

De koper vrijwaart ons tegen alle aanspraken, geen enkele uitgezonderd, die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden. Meer in het bijzonder vrijwaart de koper ons voor aanspraken van derden ter zake van de vervaardiging en levering van een zaak die op zijn aanwijzing door ons is gemaakt of dat wij op zijn aanwijzing hebben laten maken. Tevens stelt de koper ons schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen van derden voor ons kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen. De koper vrijwaart ons in het bijzonder tegen aanspraken van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de koper aan ons onjuiste of onvolledige gegevens of informatie heeft verstrekt. 

8.10

Wij hebben te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, en wij moeten daartoe te allen tijde door de koper of door derden in de gelegenheid worden gesteld, om de schade van de koper of van derden, waarvoor voor ons aansprakelijkheid bestaat als bedoeld in het onderhavige artikel, ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product. 

8.11

De koper is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de producten, gereedschappen en materialen van ons, zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een ons toe te rekenen tekortkoming. 

 

Artikel 9        EIGENDOMSVOORBEHOUD 

9.1

De door ons geleverde producten blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van de factuur. De door ons aan de koper geleverde producten zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de factuur door de koper. Bij volledige betaling van het factuurbedrag gaat de eigendom van de geleverde producten van rechtswege op de koper over. 

9.2

Indien ten gevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht, rustend op de door ons geleverde producten, verloren is gegaan, is de koper onverwijld verplicht op de door be- of verwerking ontstane producten ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen. 

9.3

De koper is gerechtigd om de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken, alsdan is hij gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, dan wel - indien niet tegen contante betaling is verkocht – de verkregen vordering onverwijld aan ons over te dragen. De koper is niet gerechtigd om de producten op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan ons verhaal te onttrekken.     

9.4

De koper is verplicht om ons onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken op of pogingen van derden om de producten, die bij ons in eigendom zijn, in hun macht te krijgen c.q. zich daarop te verhalen. De koper is gehouden om zijnerzijds alles te doen om onze eigendoms- of vorderingsrechten te beschermen. 

9.5

Bij niet-nakoming door de koper van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen c.q. bij overtreding van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, zijn wij gerechtigd om na ingebrekestelling doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de producten die op grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins – nog – ons eigendom zijn, terug te nemen. De koper is gehouden om ons de plaats aan te wijzen waar de producten zich bevinden, de producten als ons eigendom te identificeren en verleent ons reeds nu vooralsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden teneinde de producten terug te nemen. 

9.6

Wij zijn te allen tijde gerechtigd de producten die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de producten tot schadevergoeding aan te spreken. 

9.7

De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde producten te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen. 

 

Artikel 10      BETALING 

10.1

Betaling moet geschieden in Euro’s, zonder aftrek van enige korting, contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overschrijving op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum; dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling. 

10.2

Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van ons op de koper, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar. Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend. Wij zijn gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de producten of een garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde producten, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie(s), onverminderd ons recht op schadevergoeding. 

10.3

Is de koper in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan 2% per maand of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de koopprijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Voorts is de koper gehouden ons de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van onze vorderingen. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou de koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de betaling hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze. 

10.4

Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. 

10.5

Indien in de financiële positie van de koper na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering van de producten een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen. 

10.6

Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde producten verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de koper. 

10.7

Het recht van de koper om zijn eventuele vorderingen op ons te verrekenen wordt uitgesloten. 

10.8

De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, wanneer de koper in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de producten of de vorderingen van de koper wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden. 

10.9

Indien wij in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld, komen alle door ons in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van de koper.

 

Artikel 11     ZEKERHEID 

Wij zijn gerechtigd van de koper te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ons verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor ons uit het gemene rechte voortvloeien. 

 

Artikel 12      OVERMACHT 

12.1

Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). 

Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers, in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.

12.2

Indien wij door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspraken. 

 

Artikel 13      RECHTEN UIT INDUSTRIELE EN/OF INTELLECTUELE EIGENDOM 

13.1

Indien de koper ter zake van door ons geleverde producten wordt aangesproken wegens inbreuk op rechten uit industriële en/of intellectuele eigendom van derden, zullen wij de koper vrijwaren, mits (1) de koper ons onverwijld na te zijn aangesproken daarvan schriftelijk in kennis stelt en (2) de koper aan ons alle medewerking verleent ter zake van het voeren van verweer tegen de aansprakelijkstelling en ter zake van het treffen van een regeling in der minne. 

13.2

Wij vrijwaren de koper niet en zijn niet aansprakelijk, indien de koper door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op rechten uit industriële en/of intellectuele eigendom, indien: 

a.       de inbreuk het gevolg is van door of vanwege de koper aangeleverde en/of voorgeschreven informatie en gegevens;

b.       de inbreuk het gevolg is van door of vanwege de koper aan de door ons geleverde producten verricht onderhoud en/of verrichte reparaties en/of aangebrachte wijzigingen;

c.       de inbreuk het gevolg is van niet normaal, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik van de door ons verrichten diensten en werkzaamheden of geleverde producten, daaronder mede verstaan het gebruik van door ons geleverde producten in combinatie met niet door ons geleverde producten. 

 

Artikel 14      ONTBINDING 

14.1

Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt, zal hij te allen tijde ons eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en ons een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de koper nauwkeurig schriftelijk moet melden. 

14.2

Koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. 

14.3

Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat sprake is van verzuim van onze zijde, hebben wij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling voor de reeds door ons verrichte prestaties. 

14.4

Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaald, zijn wij bevoegd de overeenkomst met de koper te ontbinden, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist: 

a.       indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen nakomt;

b.       indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard, de schuldsanerings-regeling natuurlijke personen op de koper van toepassing wordt verklaard, de koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, het bedrijf van de koper wordt overgedragen, beëindigd of geliquideerd, of de koper door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over een gedeelte van zijn vermogen verliest.  

14.5

Onverminderd het in het voorgaande bepaalde zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding en/of ons recht om onze verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien de koper na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, een of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt binnen de bij ingebrekestelling gestelde termijn. 

14.6

Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt, zal hij te allen tijde ons eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en ons een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de koper nauwkeurig schriftelijk moet melden. 

 

Artikel 15      TOEPASSELIJK RECHT 

Op alle door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 16      GESCHILLENBESLECHTING 

Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en verrichte leveringen worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant, tenzij de koper ons binnen een maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen, schriftelijk laat weten voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Wij behouden ons het recht voor om ons te wenden tot de rechter die op grond van het gemene recht bevoegd is.